Nehemiah 10:27

MSTC(i) 27 Malluch, Harim, Baanah.