Jeremiah 44:25 Cross References - DSV_Strongs

  25 H559 H8804 Zo spreekt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H430 , de God H3478 Israels H559 H8800 , zeggende H802 : [Aangaande] u en uw vrouwen H6310 , zij hebben toch met uw mond H1696 H8762 gesproken H3027 , en gij hebt het met uw handen H4390 H8765 vervuld H559 H8800 , zeggende H5088 : Wij zullen onze geloften H5087 H8804 , die wij beloofd hebben H6213 H8800 , ganselijk H6213 H8799 houden H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H5088 ; [nu], zij hebben uw geloften H6965 H8687 volkomenlijk H6965 H8686 bevestigd H5088 en uw geloften H6213 H8800 volkomenlijk H6213 H8799 gehouden.

Job 34:22

  22 H369 Er is geen H2822 duisternis H369 , en er is geen H6757 schaduw des doods H8033 , dat aldaar H6466 H8802 de werkers H205 der ongerechtigheid H5641 H8736 zich verbergen mochten.

Isaiah 28:15

  15 H559 H8804 Omdat gijlieden zegt H1285 : Wij hebben een verbond H4194 met den dood H3772 H8804 gemaakt H7585 , en met de hel H2374 hebben wij een voorzichtig verdrag H6213 H8804 gemaakt H7857 H8802 ; wanneer de overvloeiende H7752 H8675 H7885 gesel H5674 H8799 H8675 H5674 H8804 doortrekken zal H935 H8799 , zal hij tot ons niet komen H3577 ; want wij hebben de leugen H4268 ons tot een toevlucht H7760 H8804 gesteld H8267 , en onder de valsheid H5641 H8738 hebben wij ons verborgen.

Jeremiah 44:15-19

  15 H6030 H8799 Toen antwoordden H3414 aan Jeremia H582 al de mannen H3045 H8802 , die wisten H802 , dat hun vrouwen H312 anderen H430 goden H6999 H8764 rookten H802 , en al de vrouwen H5975 H8802 , die daar stonden H1419 , zijnde een grote H6951 hoop H5971 , mitsgaders al het volk H776 H4714 , die in Egypteland H6624 , in Pathros H3427 H8802 , woonde H559 H8800 , zeggende:
  16 H1697 Aangaande het woord H3068 , dat gij tot ons in des HEEREN H8034 Naam H1696 H8765 gesproken hebt H8085 H8802 , wij zullen naar u niet horen.
  17 H6213 H8800 Maar wij zullen ganselijk H6213 H8799 doen H1697 al hetgeen H6310 uit onzen mond H3318 H8804 is uitgegaan H6999 H8763 , rokende H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 offerende H6213 H8804 , gelijk als wij gedaan hebben H1 , wij en onze vaders H4428 , onze koningen H8269 en onze vorsten H5892 , in de steden H3063 van Juda H2351 en in de straten H3389 van Jeruzalem H3899 ; toen werden wij met brood H7646 H8799 verzadigd H2896 , en waren vrolijk H7200 H8804 , en zagen H7451 geen kwaad.
  18 H2308 H8804 Maar van toen af, dat wij opgehouden hebben H4446 aan Melecheth H8064 des hemels H6999 H8763 te roken H5262 , en haar drankofferen H5258 H8687 te offeren H2637 H8804 , hebben wij van alles gebrek gehad H2719 , en zijn door het zwaard H7458 en door den honger H8552 H8804 verteerd.
  19 H4446 Ook wanneer wij aan Melecheth H8064 des hemels H6999 H8764 roken H5262 en haar drankofferen H5258 H8687 offeren H6213 H8804 , maken wij H3561 haar gebeelde koeken H6087 H8687 , om haar af te beelden H5258 H8687 , en offeren wij H5262 haar drankofferen H1107 , zonder H582 onze mannen?

Ezekiel 20:39

  39 H1004 En gijlieden, o huis H3478 Israels H559 H8804 , alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H3212 H8798 : Gaat henen H5647 H8798 , dient H376 een ieder H1544 zijn drekgoden H310 , ook hierna H8085 H8802 , dewijl gijlieden naar Mij niet hoort H2490 H8762 ; doch ontheiligt H6944 niet meer Mijn heiligen H8034 Naam H4979 , met uw giften H1544 en met uw drekgoden.

Matthew 14:9

  9 G2532 En G935 de koning G3076 G5681 werd bedroefd G1161 ; doch G1223 om G3727 de eden G2532 , en G4873 G5740 degenen, die [met] [hem] aanzaten G2753 G5656 , gebood hij G1325 G5683 , dat het [haar] zou gegeven worden;

Acts 23:12-15

  12 G1161 En G2250 als het dag G1096 G5637 geworden was G4160 G5660 , maakten G5100 sommigen G2453 van de Joden G4963 een samenrotting G332 G5656 , en vervloekten G1438 zichzelven G3004 G5723 , zeggende G3383 , dat zij noch G5315 G5629 eten G3383 noch G4095 G5629 drinken zouden G2193 , totdat G3972 zij Paulus G615 G5725 zouden gedood hebben.
  13 G1161 En G2258 G5713 zij waren G4119 meer dan G5062 veertig G3588 , die G5026 dezen G4945 eed G4160 G5761 te zamen gedaan hadden;
  14 G3748 Dewelke G4334 G5631 gingen G749 tot de overpriesters G2532 en G4245 de ouderlingen G2036 G5627 , en zeiden G1438 : Wij hebben ons zelven G331 met vervloeking G332 G5656 vervloekt G3367 , niets G1089 G5664 te zullen nuttigen G2193 G3739 , totdat G3972 wij Paulus G615 G5725 zullen gedood hebben.
  15 G5210 Gij G3767 dan G3568 nu G1718 G , laat G5506 den overste G1718 G5657 weten G4862 met G4892 den raad G3704 , dat G846 hij hem G839 morgen G4314 tot G5209 u G2609 G5632 afbrenge G5613 , alsof G197 gij nadere G1231 G kennis G3195 G5723 zoudt G1231 G5721 nemen G4012 van G846 zijn G1161 zaken; en G2249 wij G2070 G5748 zijn G2092 bereid G846 hem G337 G5629 om te brengen G4253 , eer G846 hij G1448 G5658 bij [u] komt.

James 1:14-15

  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 G5743 wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 G5746 afgetrokken G2532 en G1185 G5746 verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 G5631 ontvangen hebbende G5088 G5719 baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 G5685 voleindigd zijnde G616 G5719 baart G2288 den dood.

Jude 1:13

  13 G66 Wilde G2949 baren G2281 der zee G1438 , hun eigen G152 schande G1890 G5723 opschuimende G4107 ; dwalende G792 sterren G3739 , denwelken G2217 de donkerheid G4655 der duisternis G1519 in G165 der eeuwigheid G5083 G5769 bewaard wordt.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.