1 Chronicles 27:26-31

BKR(i) 26 A nad dělníky na poli, při dělání rolí, Ezri syn Chelubův. 27 A nad vinicemi Semeiáš Ramatský, a nad úrodami z vinic i nad sklepy vinnými Zabdi Sifmejský. 28 A nad olivovím a planým fíkovím, kteréž jest na polích, Baalchanan Gederský, a nad špižírnami olejnými Joas. 29 A nad skoty, kteříž se pásli v Sáron, Sitrai Sáronský, a nad skoty v údolích Safat syn Adlai. 30 A nad velbloudy Obil Izmaelský, nad oslicemi Jechdeiáš Meronotský, 31 Nad bravy pak Jazim Agarejský. Všickni ti úředníci byli nad statkem krále Davida.