1 Chronicles 27:26-31

HOT(i) 26 ועל עשׂי מלאכת השׂדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב׃ 27 ועל הכרמים שׁמעי הרמתי ועל שׁבכרמים לאצרות היין זבדי השׁפמי׃ 28 ועל הזיתים והשׁקמים אשׁר בשׁפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השׁמן יועשׁ׃ 29 ועל הבקר הרעים בשׁרון שׁטרי השׁרוני ועל הבקר בעמקים שׁפט בן עדלי׃ 30 ועל הגמלים אוביל הישׁמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי׃ 31 ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שׂרי הרכושׁ אשׁר למלך דויד׃