Numbers

DSV_Strongs(i)
  1 H1696 H8762 Voorts sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H4057 , in de woestijn H5514 van Sinai H168 , in de tent H4150 der samenkomst H259 , op den eersten H8145 der tweede H2320 maand H8145 , in het tweede H8141 jaar H776 H4714 , nadat zij uit Egypteland H3318 H8800 uitgetogen ware H559 H8800 , zeggende:
  2 H5375 H8798 Neem op H7218 de som H5712 van de gehele vergadering H1121 der kinderen H3478 Israels H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H2145 , van al wat mannelijk H1538 is, hoofd voor hoofd.
  3 H6242 Van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3478 in Israel H3318 H8802 uittrekken H6485 H8799 ; die zult gij tellen H6635 naar hun heiren H175 , gij en Aaron.
  4 H376 En met ulieden zullen zijn van elken H4294 stam H376 een man H7218 H376 , die een hoofdman H1004 is over het huis H1 zijner vaderen.
  5 H8034 Deze zijn nu de namen H582 der mannen H5975 H8799 , die bij u staan zullen H7205 : van Ruben H468 , Elizur H1121 , de zoon H7707 van Sedeur.
  6 H8095 Van Simeon H8017 , Selumiel H1121 , de zoon H6701 van Zurisaddai.
  7 H3063 Van Juda H5177 , Nahesson H1121 , de zoon H5992 van Amminadab.
  8 H3485 Van Issaschar H5417 , Nethaneel H1121 , de zoon H6686 van Zuar.
  9 H2074 Van Zebulon H446 , Eliab H1121 , de zoon H2497 van Helon.
  10 H1121 Van de kinderen H3130 van Jozef H669 : van Efraim H476 , Elisama H1121 , de zoon H5989 van Ammihud H4519 ; van Manasse H1583 , Gamaliel H1121 , de zoon H6301 van Pedazur.
  11 H1144 Van Benjamin H27 , Abidan H1121 , de zoon H1441 van Gideoni.
  12 H1835 Van Dan H295 , Ahiezer H1121 , de zoon H5996 van Ammisaddai.
  13 H836 Van Aser H6295 , Pagiel H1121 , de zoon H5918 van Ochran.
  14 H1410 Van Gad H460 , Eljasaf H1121 , de zoon H1845 van Dehuel.
  15 H5321 Van Nafthali H299 , Ahira H1121 , de zoon H5881 van Enan.
  16 H7148 Dezen waren H7121 H8803 de geroepenen H5712 der vergadering H5387 , de oversten H4294 der stammen H1 hunner vaderen H1992 ; zij H7218 waren de hoofden H505 der duizenden H3478 van Israel.
  17 H3947 H8799 Toen namen H4872 Mozes H175 en Aaron H582 die mannen H8034 , welken met namen H5344 H8738 uitgedrukt zijn.
  18 H6950 H8689 En zij verzamelden H5712 de gehele vergadering H259 , op den eersten H8145 dag der tweede H2320 maand H3205 H8691 ; en die verklaarden hun afkomst H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van die twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 was en daarboven H1538 , hoofd voor hoofd.
  19 H3068 Gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 H8765 geboden had H6485 H8799 , zo heeft hij hen geteld H4057 in de woestijn H5514 van Sinai.
  20 H1121 Zo waren de zonen H7205 van Ruben H1060 , den eerstgeborene H3478 van Israel H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H1538 , hoofd voor hoofd H2145 , al wat mannelijk H6242 was, van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken;
  21 H6485 H8803 Hun getelden H4294 van den stam H7205 van Ruben H8337 waren zes H705 en veertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd.
  22 H1121 Van de zonen H8095 van Simeon H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H6485 H8803 , zijn getelden H4557 , in het getal H8034 der namen H1538 , hoofd voor hoofd H2145 , al wat mannelijk H6242 was, van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken;
  23 H6485 H8803 Hun getelden H4294 van den stam H8095 van Simeon H8672 waren negen H2572 en vijftig H505 duizend H7969 H3967 en driehonderd.
  24 H1121 Van de zonen H1410 van Gad H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken.
  25 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H1410 van Gad H2568 vijf H705 en veertig H505 duizend H8337 H3967 zeshonderd H2572 en vijftig.
  26 H1121 Van de zonen H3063 van Juda H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  27 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H3063 van Juda H702 vier H7657 en zeventig H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd.
  28 H1121 Van de zonen H3485 van Issaschar H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  29 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H3485 van Issaschar H702 vier H2572 en vijftig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  30 H1121 Van de zonen H2074 van Zebulon H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  31 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H2074 van Zebulon H7651 zeven H2572 en vijftig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  32 H1121 Van de zonen H3130 van Jozef H1121 : van de zonen H669 van Efraim H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  33 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H669 van Efraim H705 veertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd;
  34 H1121 Van de zonen H4519 van Manasse H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  35 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H4519 van Manasse H8147 twee H7970 en dertig H505 duizend H3967 en tweehonderd.
  36 H1121 Van de zonen H1144 van Benjamin H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  37 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H1144 van Benjamin H2568 vijf H7970 en dertig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  38 H1121 Van de zonen H1835 van Dan H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  39 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H1835 van Dan H8147 twee H8346 en zestig H505 duizend H7651 H3967 en zevenhonderd.
  40 H1121 Van de zonen H836 van Aser H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  41 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H836 van Aser H259 een H705 en veertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd.
  42 H1121 [Van] de zonen H5321 van Nafthali H8435 , hun geboorten H4940 , naar hun geslachten H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H4557 , in het getal H8034 der namen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H6635 , allen, die ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  43 H6485 H8803 Waren hun getelden H4294 van den stam H5321 van Nafthali H7969 drie H2572 en vijftig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  44 H6485 H8803 Dezen zijn de getelden H4872 , welke Mozes H6485 H8804 geteld heeft H175 , en Aaron H5387 , en de oversten H3478 van Israel H6240 H8147 ; twaalf H376 mannen H376 H259 waren zij, elk H1004 over het huis H1 zijner vaderen.
  45 H6485 H8803 Alzo waren al de getelden H1121 der zonen H3478 van Israel H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H6242 , van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H3478 , allen, die in Israel H6635 ten heire H3318 H8802 uittrokken,
  46 H6485 H8803 Al de getelden H8337 H3967 H505 dan waren zeshonderd H7969 drie H505 duizend H2568 H3967 vijfhonderd H2572 en vijftig.
  47 H3881 Maar de Levieten H4294 , naar den stam H1 hunner vaderen H8432 , werden onder H6485 H8719 hen niet geteld.
  48 H3068 Want de HEERE H4872 had tot Mozes H1696 H8762 gesproken H559 H8800 , zeggende:
  49 H4294 Alleen den stam H3878 van Levi H6485 H8799 zult gij niet tellen H7218 , noch hun som H5375 H8799 opnemen H8432 , onder H1121 de zonen H3478 van Israel.
  50 H6485 H8685 Maar gij, stel H3881 de Levieten H4908 over den tabernakel H5715 der getuigenis H3627 , en over al zijn gereedschap H4908 , en over alles, wat daartoe behoort; zij zullen den tabernakel H5375 H8799 dragen H3627 , en al zijn gereedschap H8334 H8762 ; en zij zullen dien bedienen H5439 , en zij zullen zich rondom H4908 den tabernakel H2583 H8799 legeren.
  51 H4908 En als de tabernakel H5265 H8800 zal optrekken H3881 , de Levieten H3381 H8686 zullen denzelven afnemen H4908 ; en wanneer de tabernakel H2583 H8800 zich legeren zal H3881 , zullen de Levieten H6965 H8686 denzelven oprichten H2114 H8801 ; en de vreemde H7131 , die daarbij komt H4191 H8714 , zal gedood worden.
  52 H1121 En de kinderen H3478 Israels H2583 H8804 zullen zich legeren H376 , een iegelijk H4264 bij zijn leger H376 , en een iegelijk H1714 bij zijn banier H6635 , naar hun heiren.
  53 H3881 Maar de Levieten H2583 H8799 zullen zich legeren H5439 rondom H4908 den tabernakel H5715 der getuigenis H7110 , opdat geen verbolgenheid H5712 over de vergadering H1121 van de kinderen H3478 Israels H3881 zij; daarom zullen de Levieten H4931 de wacht H4908 van den tabernakel H5715 der getuigenis H8104 H8804 waarnemen.
  54 H6213 H8799 Zo deden H1121 de kinderen H3478 Israels H3068 ; naar alles, wat de HEERE H4872 Mozes H6680 H8765 geboden had H6213 H8804 , zo deden zij.