Mark

DSV_Strongs(i)
  1 G746 Het begin G2098 des Evangelies G2424 van JEZUS G5547 CHRISTUS G5207 , den Zoon G2316 van God.
  2 G5613 Gelijk G1125 G5769 geschreven is G1722 in G4396 de profeten G2400 G5628 : Ziet G1473 , Ik G649 G5719 zend G3450 Mijn G32 engel G4253 voor G4675 Uw G4383 aangezicht G3739 , die G4675 Uw G3598 weg G1715 voor G4675 U G2680 G5692 heen bereiden zal.
  3 G5456 De stem G994 G5723 des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2090 G5657 : Bereidt G3598 den weg G2962 des Heeren G4160 G5720 , maakt G846 Zijn G5147 paden G2117 recht.
  4 G2491 Johannes G1096 G5633 was G907 G5723 dopende G1722 in G2048 de woestijn G2532 , en G2784 G5723 predikende G908 den doop G3341 der bekering G1519 tot G859 vergeving G266 der zonden.
  5 G2532 En G3956 al G2453 G2449 het Joodse G5561 land G1607 G ging G4314 tot G846 hem G1607 G5711 uit G2532 , en G2415 die van Jeruzalem G2532 ; en G907 G werden G3956 allen G5259 van G846 hem G907 G5712 gedoopt G1722 in G4215 de rivier G2446 de Jordaan G1843 G5734 , belijdende G846 hun G266 zonden.
  6 G1161 En G2491 Johannes G2258 G5713 was G1746 G5765 gekleed G2574 G2359 met kemelshaar G2532 , en G1193 met een lederen G2223 gordel G4012 om G846 zijn G3751 lenden G2532 , en G2068 G5723 at G200 sprinkhanen G2532 en G66 wilde G3192 honig.
  7 G2532 En G2784 G5707 hij predikte G3004 G5723 , zeggende G3694 : Na G3450 mij G2064 G5736 komt G2478 , Die sterker G3450 is dan ik G3739 , Wien G3756 ik niet G2425 waardig G1510 G5748 ben G2955 G5660 , nederbukkende G2438 , den riem G846 Zijner G5266 schoenen G3089 G5658 te ontbinden.
  8 G1473 Ik G907 G heb G5209 ulieden G3303 wel G907 G5656 gedoopt G1722 met G5204 water G1161 , maar G907 G Hij zal G5209 u G907 G5692 dopen G1722 met G40 den Heiligen G4151 Geest.
  9 G2532 En G1096 G5633 het geschiedde G1722 in G1565 diezelfde G2250 dagen G2424 , dat Jezus G2064 G5627 kwam G575 van G3478 Nazareth G1056 , [gelegen] in Galilea G2532 , en G907 G werd G5259 van G2491 Johannes G907 G5681 gedoopt G1519 in G2446 de Jordaan.
  10 G2532 En G2112 terstond G575 , als Hij uit G5204 het water G305 G5723 opklom G1492 G5627 , zag Hij G3772 de hemelen G4977 G5746 opengaan G2532 , en G4151 den Geest G5616 , gelijk G4058 een duif G1909 , op G846 Hem G2597 G5723 nederdalen.
  11 G2532 En G1096 G5633 er geschiedde G5456 een stem G1537 uit G3772 de hemelen G4771 : Gij G1488 G5748 zijt G3450 Mijn G27 geliefde G5207 Zoon G1722 , in G3739 Denwelken G2106 G5656 Ik Mijn welbehagen heb!
  12 G2532 En G2117 terstond G1544 G5719 dreef G846 Hem G4151 de Geest G1519 uit in G2048 de woestijn.
  13 G2532 En G2258 G5713 Hij was G1563 aldaar G1722 in G2048 de woestijn G5062 veertig G2250 dagen G3985 G5746 , verzocht G5259 van G4567 den satan G2532 ; en G2258 G5713 was G3326 bij G2342 de wilde gedierten G2532 ; en G32 de engelen G1247 G5707 dienden G846 Hem.
  14 G1161 En G3326 nadat G2491 Johannes G3860 G5683 overgeleverd was G2064 G5627 , kwam G2424 Jezus G1519 in G1056 Galilea G2784 G5723 , predikende G2098 het Evangelie G932 van het Koninkrijk G2316 Gods.
  15 G2532 En G3004 G5723 zeggende G3754 : G2540 De tijd G4137 G5769 is vervuld G2532 , en G932 het Koninkrijk G2316 Gods G1448 G5758 nabij gekomen G3340 G5720 ; bekeert u G2532 , en G4100 G5720 gelooft G1722 , G2098 het Evangelie.
  16 G1161 En G4043 G5723 wandelende G3844 bij G1056 de Galilese G2281 zee G1492 G5627 , zag Hij G4613 Simon G2532 en G406 Andreas G846 , zijn G80 broeder G906 G5723 , werpende G293 het net G1722 in G2281 de zee G1063 (want G2258 G5713 zij waren G231 vissers);
  17 G2532 En G2424 Jezus G2036 G5627 zeide G846 tot hen G1205 G5773 : Volgt G3450 Mij G3694 na G2532 , en G4160 G5692 Ik zal maken G5209 , dat gij G231 vissers G444 der mensen G1096 G5635 zult worden.
  18 G2532 En G2112 zij, terstond G846 hun G1350 netten G863 G5631 verlatende G190 G , zijn G846 Hem G190 G5656 gevolgd.
  19 G2532 En G1564 van daar G3641 een weinig G4260 G5631 voortgegaan zijnde G1492 G5627 , zag Hij G2385 Jakobus G3588 , den [zoon G2199 ] van Zebedeus G2532 , en G2491 Johannes G846 , zijn G80 broeder G2532 , en G846 dezelven G1722 in G4143 het schip G1350 hun netten G2675 G5723 vermakende.
  20 G2532 En G2112 terstond G2564 G5656 riep Hij G846 hen G2532 ; en G863 G5631 zij, latende G846 hun G3962 vader G2199 Zebedeus G1722 in G4143 het schip G3326 , met G3411 de huurlingen G565 G , zijn G846 Hem G565 G5627 G3694 nagevolgd.
  21 G2532 En G1531 G5736 zij kwamen G1519 binnen G2584 Kapernaum G2532 ; en G2112 terstond G4521 op den sabbatdag G1519 in G4864 de synagoge G1525 G5631 gegaan zijnde G1321 G5707 , leerde Hij.
  22 G2532 En G1605 G5712 zij versloegen zich G1909 over G846 Zijn G1322 leer G1063 ; want G1321 G5723 G2258 G5713 Hij leerde G846 hen G5613 , als G2192 G5723 G1849 machthebbende G2532 , en G3756 niet G5613 als G1122 de Schriftgeleerden.
  23 G2532 En G2258 G5713 er was G1722 in G846 hun G4864 synagoge G444 een mens G1722 , met G169 een onreinen G4151 geest G2532 , en G349 G5656 hij riep uit,
  24 G3004 G5723 Zeggende G1436 : Laat af G5101 , wat G2254 hebben wij G2532 met G4671 U G2424 [te] [doen], Gij Jezus G3479 Nazarener G2064 G5627 , zijt Gij gekomen G2248 om ons G622 G5658 te verderven G1492 G5758 ? Ik ken G4571 U G5101 , wie G1488 G5748 Gij zijt G40 , [namelijk] de Heilige G2316 Gods.
  25 G2532 En G2424 Jezus G2008 G5656 bestrafte G846 hem G3004 G5723 , zeggende G5392 G5682 : Zwijg stil G2532 , en G1831 G5628 ga G1537 uit van G846 hem.
  26 G2532 En G169 de onreine G4151 geest G846 , hem G4682 G5660 scheurende G2532 , en G2896 G5660 roepende G3173 met een grote G5456 stem G1831 G5627 , ging G1537 uit van G846 hem.
  27 G2532 En G2284 G zij werden G3956 allen G2284 G5681 verbaasd G5620 , zodat G4314 zij onder G848 elkander G4802 G5721 vraagden G3004 G5723 , zeggende G5101 : Wat G2076 G5748 is G3778 dit G5101 ? Wat G2537 nieuwe G1322 leer G5124 is deze G3754 , dat G2596 Hij met G1849 macht G2532 ook G169 den onreinen G4151 geesten G2004 G5719 gebiedt G2532 , en G846 zij Hem G5219 G5719 gehoorzaam zijn!
  28 G1161 En G846 Zijn G189 gerucht G1831 G ging G2117 terstond G1831 G5627 uit G1519 , in G3650 het gehele G4066 omliggende land G1056 van Galilea.
  29 G2532 En G2112 van stonde aan G1537 uit G4864 de synagoge G1831 G5631 gegaan zijnde G2064 G5627 , kwamen zij G1519 in G3614 het huis G4613 van Simon G2532 en G406 Andreas G3326 , met G2385 Jakobus G2532 en G2491 Johannes.
  30 G1161 En G4613 Simons G3994 vrouws moeder G2621 G5711 lag G4445 G5723 met de koorts G2532 ; en G2112 terstond G3004 G5719 zeiden zij G846 Hem G4012 van G846 haar.
  31 G2532 En G4334 G5631 Hij, tot haar gaande G2902 G5660 , vatte G846 haar G5495 hand G1453 G , en richtte G846 ze G1453 G5656 op G2532 ; en G2112 terstond G863 G5656 verliet G846 haar G4446 de koorts G2532 , en G1247 G5707 zij diende G846 henlieden.
  32 G1161 Als het nu G3798 avond G1096 G5637 geworden was G3753 , toen G2246 de zon G1416 G5627 onderging G5342 G5707 , brachten zij G4314 tot G846 Hem G3956 allen G2560 , die kwalijk gesteld G2532 , en G1139 G5740 van den duivel bezeten G2192 G5723 waren.
  33 G2532 En G3650 de gehele G4172 stad G2258 G5713 was G1996 G5772 bijeenvergaderd G4314 omtrent G2374 de deur.
  34 G2532 En G2323 G5656 Hij genas G4183 er velen G4164 , die door verscheidene G3554 ziekten G2560 kwalijk G2192 G5723 gesteld waren G2532 ; en G1544 G wierp G4183 vele G1140 duivelen G1544 G5627 uit G2532 , en G863 G liet G1140 de duivelen G3756 niet G863 G5707 toe G2980 G5721 te spreken G3754 , omdat G846 zij Hem G1492 G5715 kenden.
  35 G2532 En G4404 des morgens vroeg G3029 , als het nog diep G1773 in den nacht G450 G5631 was, opgestaan zijnde G1831 G5627 , ging Hij uit G2532 , en G565 G5627 ging henen G1519 in G2048 een woeste G5117 plaats G4336 G5711 , en bad G2546 aldaar.
  36 G2532 En G4613 Simon G2532 , en G3326 die met G846 hem G2614 G [waren], zijn G846 Hem G2614 G5656 nagevolgd.
  37 G2532 En G846 zij Hem G2147 G5631 gevonden hebbende G3004 G5719 , zeiden G846 tot Hem G3754 : G2212 G5719 Zij zoeken G4571 U G3956 allen.
  38 G2532 En G3004 G5719 Hij zeide G846 tot hen G71 G : Laat ons G1519 in G2192 G5746 de bijliggende G2969 vlekken G71 G5725 gaan G2443 , opdat G2546 Ik ook daar G2784 G5661 predike G1063 ; want G1519 G5124 daartoe G1831 G5758 ben Ik uitgegaan.
  39 G2532 En G2784 G5723 G2258 G5713 Hij predikte G1722 in G846 hun G4864 synagogen G1519 , door G3650 geheel G1056 Galilea G2532 , en G1544 G wierp G1140 de duivelen G1544 G5723 uit.
  40 G2532 En G4314 tot G846 Hem G2064 G5736 kwam G3015 een melaatse G3870 G5723 , biddende G846 Hem G2532 , en G1120 G vallende G846 voor Hem G1120 G5723 op de knieen G2532 , en G846 tot Hem G3004 G5723 zeggende G3754 : G1437 Indien G2309 G5725 Gij wilt G1410 G5736 , Gij kunt G3165 mij G2511 G5658 reinigen.
  41 G1161 En G2424 Jezus G4697 G5679 , met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde G1614 G , strekte G5495 de hand G1614 G5660 uit G680 G , en raakte G846 hem G680 G5662 aan G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2309 G5719 : Ik wil G2511 G5682 , word gereinigd!
  42 G2532 En G846 als Hij G2036 G5631 [dit] gezegd had G565 G5627 , ging G3014 de melaatsheid G2112 terstond G575 van G846 hem G2532 , en G2511 G5681 hij werd gereinigd.
  43 G2532 En G846 als Hij hem G1690 G5666 strengelijk verboden had G1544 G , deed Hij G846 hem G2112 terstond G1544 G5627 van Zich gaan;
  44 G2532 En G3004 G5719 zeide G846 tot hem G3708 G5720 : Zie G3367 , dat gij niemand G3367 iets G2036 G5632 zegt G235 ; maar G5217 G5720 ga heen G1166 G5657 en vertoon G4572 uzelven G2409 den priester G2532 , en G4374 G5628 offer G4012 voor G4675 uw G2512 reiniging G3475 , hetgeen Mozes G4367 G5656 geboden heeft G846 , hun G1519 tot G3142 een getuigenis.
  45 G1161 Maar G1831 G5631 hij uitgegaan zijnde G756 G5662 , begon G4183 vele dingen G2784 G5721 te verkondigen G2532 , en G3056 dat woord G1310 G5721 te verbreiden G5620 , alzo dat G846 Hij G3371 niet meer G5320 openbaar G1519 in G4172 de stad G1410 G5738 kon G1525 G5629 komen G235 , maar G2258 G5713 was G1854 buiten G1722 in G2048 de woeste G5117 plaatsen G2532 ; en G2064 G5711 zij kwamen G4314 tot G846 Hem G3836 van alle kanten.