Bible verses about "evolution" | DSV_Strongs

Genesis 1:26

  26 H430 En God H559 H8799 zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 H8799 maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 H8799 ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 H8802 kruipt.

Proverbs 21:30

  30 H2451 Er is geen wijsheid H8394 , en er is geen verstand H6098 , en er is geen raad H3068 tegen den HEERE.

Psalms 139:13-14

  13 H7069 H8804 Want Gij bezit H3629 mijn nieren H517 ; Gij hebt mij in mijner moeders H990 buik H5526 H8799 bedekt.
  14 H3034 H8686 Ik loof H3372 H8737 U, omdat ik op een heel vreselijke wijze H6395 H8738 wonderbaarlijk gemaakt ben H6381 H8737 ; wonderlijk H4639 zijn Uw werken H3045 H8802 ! ook weet H5315 het mijn ziel H3966 zeer wel.

John 1:1-51

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 G5713 was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 G5713 was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 G5713 was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 G5633 gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 G5633 gemaakt G1096 G5754 , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 G5713 was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 G5713 was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 G5719 schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 G5627 begrepen.
  6 G1096 G5633 Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 G5772 gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 G5627 kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 G5661 te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 G5661 geloven zouden.
  8 G2258 G5713 Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 G5661 getuigen zou.
  9 G2258 G5713 [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 G5719 verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 G5740 , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 G5713 Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 G5633 gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 G5627 gekend.
  11 G2064 G5627 Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 G5627 aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 G5627 aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 G5656 gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 G5635 te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 G5723 geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 G5681 geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 G5633 geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 G5656 gewoond G2532 (en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 G5662 aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ), vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 G5719 getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 G5754 heeft geroepen G3004 G5723 , zeggende G3778 : Deze G2258 G5713 was het G3739 , van Welken G2036 G5627 ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 G5740 komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 G5754 geworden G3754 , want G2258 G5713 Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 G5627 ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 G5681 gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 G5633 geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 G5758 gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 G5752 is G1565 , Die G1834 G5662 heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 G5748 is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 G5656 afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 G5661 zouden vragen G5101 : Wie G1488 G5748 zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 G5656 hij beleed G2532 en G720 G5662 loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 G5656 beleed G3754 : G1473 Ik G1510 G5748 ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 G5656 zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 G5748 ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 G5719 hij zeide G1510 G5748 : Ik ben G3756 [die] niet G1488 G5748 . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 G5662 hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 G5627 Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 G5748 zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 G5632 geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 G5660 gezonden hebben G5101 ; wat G3004 G5719 zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 G5713 Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 G5723 des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 G : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 G5657 recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 G5627 , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 G5772 afgezondenen G2258 G5713 waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 G5656 zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 G5627 spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 G5719 doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 G5748 zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 G5662 antwoordde G846 hun G3004 G5723 , zeggende G1473 : Ik G907 G5719 doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 G5758 Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 G5758 kent;
  27 G846 Dezelve G2076 G5748 is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 G5740 komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 G5754 geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 G5748 ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 G5661 zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 G5633 zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 G5713 was G907 G5723 dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 G5719 zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 G5740 komende G2532 , en G3004 G5719 zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 G5723 wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 G5748 is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 G5627 gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 G5736 komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 G5754 geworden is G3754 , want G2258 G5713 Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 G5715 kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 G5686 zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 G5627 gekomen G907 G5723 , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 G5656 getuigde G3004 G5723 , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 G5766 zien G2597 G5723 nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 G5656 bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 G5715 kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 G5660 gezonden heeft G907 G5721 , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 G5627 gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 G5632 zult zien G2597 G5723 nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 G5723 blijven G3778 , Deze G2076 G5748 is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 G5723 doopt.
  34 G2504 En ik G3708 G5758 heb gezien G2532 , en G3140 G5758 heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 G5748 is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 G5715 stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 G5660 ziende op G2424 Jezus G4043 G5723 , [daar] wandelende G3004 G5719 , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 G5656 hoorden G846 hem G2980 G5723 [dat] spreken G2532 , en G190 G5656 zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 G5651 Zich omkerende G2532 , en G2300 G5666 ziende G846 hen G190 G5723 volgen G3004 G5719 , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 G5719 zoekt gij G1161 ? En G2036 G5627 zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 G5743 ! (hetwelk is te zeggen G2059 G5746 , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ) waar G3306 G5719 woont Gij?
  39 G3004 G5719 [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 G5737 : Komt G2532 en G1492 G5628 ziet G2064 G5627 ! Zij kwamen G2532 en G1492 G5627 zagen G4226 , waar G3306 G5719 Hij woonde G2532 , en G3306 G5656 bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 G5713 het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 G5713 , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 G5660 gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 G5660 gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 G5719 vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2147 G5758 : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 G5748 is G3177 G5746 , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 G5627 hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 G5660 aanziende G2036 G5627 , zeide G4771 : Gij G1488 G5748 zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 G5701 zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 G5743 overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 G5656 wilde G2424 Jezus G1831 G5629 heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 G5719 vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G190 G5720 : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 G5713 was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 G5719 vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2147 G5758 : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 G5656 geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 G5627 zeide G846 tot hem G1410 G5736 : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 G5750 zijn G5376 ? Filippus G3004 G5719 zeide G846 tot hem G2064 G5736 : Kom G2532 en G1492 G5657 zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 G5627 zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 G5740 komen G2532 , en G3004 G5719 zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 G5748 is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 G5719 kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 G5658 riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 G5752 waart G1492 G5627 , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 G5662 antwoordde G2532 en G3004 G5719 zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 G5748 zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 G5748 zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 G5662 antwoordde G2532 en G2036 G5627 zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 G5627 gezegd heb G1492 G5627 : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 G5719 , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 G5695 zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 G5719 Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 G5719 zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 G5695 zien G455 G5757 geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 G5723 opklimmende G2532 en G2597 G5723 nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.

2 Peter 3:3-6

  3 G5124 Dit G4412 eerst G1097 G5723 wetende G3754 , dat G1909 in G2078 het laatste G2250 der dagen G1703 spotters G2064 G5695 komen zullen G2596 , die naar G846 hun G2398 eigen G1939 begeerlijkheden G4198 G5740 zullen wandelen,
  4 G2532 En G3004 G5723 zeggen G4226 : Waar G2076 G5748 is G1860 de belofte G846 Zijner G3952 toekomst G1063 ? want G575 van G3739 dien G3962 [dag], dat de vaders G2837 G5681 ontslapen zijn G1265 G5719 , blijven G3956 alle dingen G3779 alzo G575 [gelijk] van G746 het begin G2937 der schepping.
  5 G1063 Want G2309 G5723 willens G5124 is dit G846 hun G2990 G5719 onbekend G3754 , dat G3056 door het woord G2316 Gods G3772 de hemelen G1597 van over lang G2258 G5713 geweest zijn G2532 , en G1093 de aarde G1537 uit G5204 het water G2532 en G1223 in G5204 het water G4921 G5761 bestaande;
  6 G1223 Door G3739 welke G2889 de wereld G5119 , die toen G5204 was, met het water G2626 G5685 van den zondvloed bedekt zijnde G622 G5639 , vergaan is.

2 Peter 3:8

  8 G1161 Doch G1520 deze ene G5124 zaak G5209 zij u G3361 niet G2990 G5720 onbekend G27 , geliefden G3754 , dat G3391 een G2250 dag G3844 bij G2962 den Heere G5613 is als G5507 duizend G2094 jaren G2532 , en G5507 duizend G2094 jaren G5613 als G3391 een G2250 dag.

Romans 1:20-27

  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 G5743 verstaan G3539 G5746 en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 G5750 zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 G5631 kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 G5656 hebben verheerlijkt G2228 of G2168 G5656 gedankt G235 ; maar G3154 G5681 zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 G5681 is verduisterd geworden;
  22 G5335 G5723 Zich uitgevende G1511 G5750 voor G4680 wijzen G3471 G5681 , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 G5656 veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 G5656 overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 G5729 te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 G5656 veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 G5662 geeerd G2532 en G3000 G5656 gediend hebben G3844 boven G2936 G5660 den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 G5748 is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 G5656 overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 G5656 veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 G5631 , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 G5681 , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 G5740 bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 G5713 [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 G5723 ontvangende.

Genesis 1:21

  21 H430 En God H1254 H8799 schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 H8802 wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 H8804 overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 H8799 zag H3588 , dat H2896 het goed [was].

Isaiah 44:24-25

  24 H559 H8804 Alzo zegt H3068 de HEERE H1350 H8802 , uw Verlosser H3335 H8802 , en Die u geformeerd heeft H990 van den buik H3068 af: Ik ben de HEERE H6213 H8802 , Die alles doet H8064 , Die den hemel H5186 H8802 uitbreidt H776 , Ik alleen, en Die de aarde H7554 H8802 uitspant door Mijzelven;
  25 H226 Die de tekenen H907 der leugendichters H6565 H8688 vernietigt H7080 H8802 , en de waarzeggers H1984 H8779 dol maakt H2450 ; Die de wijzen H268 achterwaarts H7725 H8688 doet keren H1847 , en [Die] hun wetenschap H5528 H8762 verdwaast;

Colossians 2:8

  8 G991 G5720 Ziet toe G3361 G5100 , dat niemand G5209 u G2071 G5704 G4812 G5723 als een roof vervoere G1223 door G5385 de filosofie G2532 , en G2756 ijdele G539 verleiding G2596 , naar G3862 de overlevering G444 der mensen G2596 , naar G4747 de eerste beginselen G2889 der wereld G2532 , en G3756 niet G2596 naar G5547 Christus;

Hebrews 11:1-3

  1 G4102 Het geloof G1161 nu G2076 G5748 is G5287 een vaste grond G1679 G5746 der dingen, die men hoopt G1650 , [en] een bewijs G4229 der zaken G3756 , die men niet G991 G5746 ziet.
  2 G1063 Want G1722 door G5026 hetzelve G4245 hebben de ouden G3140 G5681 getuigenis bekomen.
  3 G4102 Door het geloof G3539 G5719 verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 G5771 is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 G5746 men ziet G3361 , niet G1096 G5755 geworden zijn G1537 uit G5316 G5730 dingen, die gezien worden.

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 G5681 geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 G5769 geschapen;
  17 G2532 En G2076 G5748 Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 G5758 bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Genesis 2:7

  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 H8799 geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 H8799 geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 H8799 ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 H8804 schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 G5633 gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 G5633 gemaakt G1096 G5754 , dat gemaakt is.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.