Psalms

DSV_Strongs(i)
  1 H835 Welgelukzalig H376 is de man H834 , die H3808 niet H1980 H8804 wandelt H6098 in den raad H7563 der goddelozen H3808 , noch H5975 H8804 staat H1870 op den weg H2400 der zondaren H3808 , noch H3427 H8804 zit H4186 in het gestoelte H3887 H8801 der spotters;
  2 H3588 H518 Maar H2656 zijn lust H3068 is in des HEEREN H8451 wet H1897 H8799 , en hij overdenkt H8451 Zijn wet H3119 dag H3915 en nacht.
  3 H1961 H8799 Want hij zal zijn H6086 als een boom H8362 H8803 , geplant H5921 aan H6388 H4325 waterbeken H6529 , die zijn vrucht H5414 H8799 geeft H6256 op zijn tijd H5929 , en welks blad H3808 niet H5034 H8799 afvalt H834 ; en al wat H6213 H8799 hij doet H6743 H8686 , zal wel gelukken.
  4 H3651 Alzo H7563 zijn de goddelozen H3808 niet H3588 H518 , maar H4671 als het kaf H834 , dat H7307 de wind H5086 H8799 henendrijft.
  5 H5921 H3651 Daarom H7563 zullen de goddelozen H3808 niet H6965 H8799 bestaan H4941 in het gericht H2400 , noch de zondaars H5712 in de vergadering H6662 der rechtvaardigen.
  6 H3588 Want H3068 de HEERE H3045 H8802 kent H1870 den weg H6662 der rechtvaardigen H1870 ; maar de weg H7563 der goddelozen H6 H8799 zal vergaan.