Job

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 H8804 Er was H376 een man H776 in het land H5780 Uz H8034 , zijn naam H347 was Job H1931 ; en dezelve H376 man H1961 H8804 was H8535 oprecht H3477 , en vroom H3373 H430 , en godvrezende H5493 H8802 , en wijkende H4480 van H7451 het kwaad.
  2 H7651 En hem werden zeven H1121 zonen H7969 en drie H1323 dochteren H3205 H8735 geboren.
  3 H1961 H8799 Daartoe was H4735 zijn vee H7651 zeven H505 duizend H6629 schapen H7969 , en drie H505 duizend H1581 kemelen H2568 H3967 , en vijfhonderd H6776 juk H1241 ossen H2568 H3967 , en vijfhonderd H860 ezelinnen H5657 ; ook was zijn dienstvolk H3966 zeer H7227 veel H1931 ; zodat deze H376 man H1419 groter H1961 H8799 was H4480 dan H1121 al die H6924 van het oosten.
  4 H1121 En zijn zonen H1980 H8804 gingen H6213 H8804 , en maakten H4960 maaltijden H376 in ieders H1004 huis H3117 op zijn dag H7971 H8804 ; en zij zonden henen H7121 H8804 , en nodigden H7969 hun drie H269 zusteren H5973 , om met H398 H8800 hen te eten H8354 H8800 en te drinken.
  5 H1961 H8799 Het geschiedde H3588 dan, als H3117 de dagen H4960 der maaltijden H5362 H8689 omgegaan waren H347 , dat Job H7971 H8799 henenzond H6942 H8762 , en hen heiligde H1242 en des morgens H7925 H8689 vroeg opstond H5930 , en brandofferen H5927 H8689 offerde H3605 [naar] hun aller H4557 getal H3588 ; want H347 Job H559 H8804 zeide H194 : Misschien H1121 hebben mijn kinderen H2398 H8804 gezondigd H430 , en God H3824 in hun hart H1288 H8765 gezegend H3602 . Alzo H6213 H8799 deed H347 Job H3605 al H3117 die dagen.
  6 H1961 H8799 Er was H3117 nu een dag H1121 , als de kinderen H430 Gods H935 H8799 kwamen H5921 , om zich voor H3068 den HEERE H3320 H8692 te stellen H7854 , dat de satan H1571 ook H8432 in het midden H935 H8799 van hen kwam.
  7 H559 H8799 Toen zeide H3068 de HEERE H413 tot H7854 den satan H4480 : Van H370 waar H935 H8799 komt gij H7854 ? En de satan H6030 H8799 antwoordde H3068 den HEERE H559 H8799 , en zeide H4480 : Van H7751 H8800 om te trekken H776 op de aarde H4480 , en van H1980 H8692 die te doorwandelen.
  8 H3068 En de HEERE H559 H8799 zeide H413 tot H7854 den satan H3820 : Hebt gij [ook] acht H7760 H8804 geslagen H5921 op H5650 Mijn knecht H347 Job H3588 ? Want H369 niemand is H776 op de aarde H3644 gelijk H376 hij, een man H8535 oprecht H3477 en vroom H3373 H430 , godvrezende H5493 H8802 en wijkende H4480 van H7451 het kwaad.
  9 H6030 H8799 Toen antwoordde H7854 de satan H3068 den HEERE H559 H8799 , en zeide H2600 : Is het om niet H347 , dat Job H430 God H3372 H8804 vreest?
  10 H3808 Hebt Gij niet H7753 H8804 een betuining gemaakt H1157 voor H1157 hem, en voor H1004 zijn huis H1157 , en voor H3605 al H834 wat H4480 H5439 hij heeft rondom H4639 ? Het werk H3027 zijner handen H1288 H8765 hebt Gij gezegend H4735 , en zijn vee H6555 H8804 is [in] [menigte] uitgebroken H776 in den lande.
  11 H199 Maar H4994 toch H7971 H0 strek H3027 nu Uw hand H7971 H8798 uit H5060 H8798 , en tast aan H3605 alles H834 , wat H518 hij heeft; zo H3808 hij U niet H5921 in H6440 Uw aangezicht H1288 H8762 zal zegenen?
  12 H3068 En de HEERE H559 H8799 zeide H413 tot H7854 den satan H2009 : Zie H3605 , al H834 wat H3027 hij heeft, zij in uw hand H7535 ; alleen H413 aan H7971 H0 hem strek H3027 uw hand H408 niet H7971 H8799 uit H7854 . En de satan H3318 H8799 ging uit H4480 H5973 van H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN.
  13 H1961 H8799 Er was H3117 nu een dag H1121 , als zijn zonen H1323 en zijn dochteren H398 H8802 aten H3196 , en wijn H8354 H8802 dronken H1004 in het huis H251 van hun broeder H1060 , den eerstgeborene.
  14 H4397 Dat een bode H413 tot H347 Job H935 H8804 kwam H559 H8799 , en zeide H1241 : De runderen H1961 H8804 waren H2790 H8802 ploegende H860 , en de ezelinnen H7462 H8802 weidende H5921 aan H3027 hun zijden.
  15 H7614 Doch de Sabeers H5307 H8799 deden een inval H3947 H8799 , en namen H5221 H8689 ze, en sloegen H5288 de jongeren H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 H8735 ontkomen H5046 H8687 , om het u aan te zeggen.
  16 H2088 Als deze H5750 nog H1696 H8764 sprak H935 H8802 , zo kwam H2088 een ander H559 H8799 , en zeide H784 : Het vuur H430 Gods H5307 H8804 viel H4480 uit H8064 den hemel H1197 H8799 , en ontstak H6629 onder de schapen H5288 en onder de jongeren H398 H8799 , en verteerde H589 ze; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 H8735 ontkomen H5046 H8687 , om het u aan te zeggen.
  17 H2088 Als deze H5750 nog H1696 H8764 sprak H935 H8802 , zo kwam H2088 een ander H559 H8799 , en zeide H3778 : De Chaldeen H7760 H8804 stelden H7969 drie H7218 hopen H6584 H8799 , en vielen H5921 op H1581 de kemelen H3947 H8799 aan, en namen H5221 H8689 ze, en sloegen H5288 de jongeren H6310 met de scherpte H2719 des zwaards H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 H8735 ontkomen H5046 H8687 , om het u aan te zeggen.
  18 H2088 Als deze H5704 nog H1696 H8764 sprak H935 H8802 , zo kwam H2088 een ander H559 H8799 , en zeide H1121 : Uw zonen H1323 en uw dochteren H398 H8802 aten H8354 H8802 , en dronken H3196 wijn H1004 , in het huis H251 van hun broeder H1060 , den eerstgeborene;
  19 H2009 En zie H1419 , een grote H7307 wind H935 H8804 kwam H4480 van H5676 over H4057 de woestijn H5060 H8799 , en stiet H702 aan de vier H6438 hoeken H1004 van het huis H5307 H8799 , en het viel H5921 op H5288 de jongelingen H4191 H8799 , dat ze stierven H589 ; en ik H7535 ben maar H909 alleen H4422 H8735 ontkomen H5046 H8687 , om het u aan te zeggen.
  20 H6965 H0 Toen stond H347 Job H6965 H8799 op H7167 H8799 , en scheurde H4598 zijn mantel H1494 H8799 , en schoor H7218 zijn hoofd H5307 H8799 , en viel H776 op de aarde H7812 H8691 , en boog zich neder;
  21 H559 H8799 En hij zeide H6174 : Naakt H4480 ben ik uit H517 mijner moeders H990 buik H3318 H8804 gekomen H6174 , en naakt H8033 zal ik daarhenen H7725 H8799 wederkeren H3068 . De HEERE H5414 H8804 heeft gegeven H3068 , en de HEERE H3947 H8804 heeft genomen H8034 ; de Naam H3068 des HEEREN H1961 H8799 zij H1288 H8794 geloofd!
  22 H2063 In dit H3605 alles H2398 H8804 zondigde H347 Job H5414 H0 niet, en schreef H430 Gode H3808 niets H8604 ongerijmds H5414 H8804 toe.